Πολιτική για την καταπολέμηση της δωροδοκίας Policy for combating bribery


Policy for combating bribery

Η εταιρεία The Records Hub S.A. έχει εφαρμόσει Σύστημα για την Αντιμετώπιση της Δωροδοκίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001. Έχουν καθιερωθεί διαδικασίες και κανονισμοί που αποτρέπουν και απαγορεύουν τη δωροδοκία στις εργασίες της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. The company The Records Hub S.A. has in place a System against Bribery in accordance with ISO 37001 standard. Procedures and rules are in place in order to avoid and inhibit bribery in its operations in Greece and abroad.

Learn More